js加减乘除丢失精度问题

原创
2019/03/03 06:18
阅读数 291

 在javascript中,当你使用小数进行加减乘除运算时,你会发现,所得到的结果有时后面带有长长的一段小数,使运算变得复杂,并且影响计算结果。上网查询了一下原因,大致如下:在javascript中,带小数的数据运算时总会出现好多位小数.这是因为在javascript中浮点数的计算是以2进制计算的。

/**
 * 加法运算,避免数据相加小数点后产生多位数和计算精度损失。
 * 
 * @param num1加数1 | num2加数2
 */
function numAdd(num1, num2) {
	var baseNum, baseNum1, baseNum2;
	try {
		baseNum1 = num1.toString().split(".")[1].length;
	} catch (e) {
		baseNum1 = 0;
	}
	try {
		baseNum2 = num2.toString().split(".")[1].length;
	} catch (e) {
		baseNum2 = 0;
	}
	baseNum = Math.pow(10, Math.max(baseNum1, baseNum2));
	return (num1 * baseNum + num2 * baseNum) / baseNum;
};
/**
 * 加法运算,避免数据相减小数点后产生多位数和计算精度损失。
 * 
 * @param num1被减数  |  num2减数
 */
function numSub(num1, num2) {
	var baseNum, baseNum1, baseNum2;
	var precision;// 精度
	try {
		baseNum1 = num1.toString().split(".")[1].length;
	} catch (e) {
		baseNum1 = 0;
	}
	try {
		baseNum2 = num2.toString().split(".")[1].length;
	} catch (e) {
		baseNum2 = 0;
	}
	baseNum = Math.pow(10, Math.max(baseNum1, baseNum2));
	precision = (baseNum1 >= baseNum2) ? baseNum1 : baseNum2;
	return ((num1 * baseNum - num2 * baseNum) / baseNum).toFixed(precision);
};
/**
 * 乘法运算,避免数据相乘小数点后产生多位数和计算精度损失。
 * 
 * @param num1被乘数 | num2乘数
 */
function numMulti(num1, num2) {
	var baseNum = 0;
	try {
		baseNum += num1.toString().split(".")[1].length;
	} catch (e) {
	}
	try {
		baseNum += num2.toString().split(".")[1].length;
	} catch (e) {
	}
	return Number(num1.toString().replace(".", "")) * Number(num2.toString().replace(".", "")) / Math.pow(10, baseNum);
};
/**
 * 除法运算,避免数据相除小数点后产生多位数和计算精度损失。
 * 
 * @param num1被除数 | num2除数
 */
function numDiv(num1, num2) {
	var baseNum1 = 0, baseNum2 = 0;
	var baseNum3, baseNum4;
	try {
		baseNum1 = num1.toString().split(".")[1].length;
	} catch (e) {
		baseNum1 = 0;
	}
	try {
		baseNum2 = num2.toString().split(".")[1].length;
	} catch (e) {
		baseNum2 = 0;
	}
	with (Math) {
		baseNum3 = Number(num1.toString().replace(".", ""));
		baseNum4 = Number(num2.toString().replace(".", ""));
		return (baseNum3 / baseNum4) * pow(10, baseNum2 - baseNum1);
	}
};

 

展开阅读全文
加载中
点击引领话题📣 发布并加入讨论🔥
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
返回顶部
顶部