check match intent
check match intent
过期牛奶 发表于1年前
check match intent
 • 发表于 1年前
 • 阅读 11
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_MAIN);
intent.setClassName(PACKAGE_NAME, ACTIVITY_CLASS);

// check if intent can launch
PackageManager pm = context.getPackageManager();
List<ResolveInfo> resolveInfos = pm.queryIntentActivities(intent, PackageManager.MATCH_DEFAULT_ONLY);
if (resolveInfos.size() == 0) {
  return null;
} else {
  return intent;
}

 

 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 0
博文 8
码字总数 593
×
过期牛奶
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: