mysql 计算 给定座标 n米范围内的 公司地址
博客专区 > nibilly 的博客 > 博客详情
mysql 计算 给定座标 n米范围内的 公司地址
nibilly 发表于1年前
mysql 计算 给定座标 n米范围内的 公司地址
  • 发表于 1年前
  • 阅读 26
  • 收藏 4
  • 点赞 0
  • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

摘要: mysql 计算 给定座标 n米范围内的 公司地址

select * from (

SELECT id,title,addr,pointX,pointY,(2*ATAN2(SQRT(SIN((24.488935-pointY)*PI()/180/2)   
        *SIN((24.488935-pointY)*PI()/180/2)+   
        COS(pointY*PI()/180)*COS(24.488935*PI()/180)   
        *SIN((118.192988-pointX)*PI()/180/2)   
        *SIN((118.192988-pointX)*PI()/180/2)),   
        SQRT(1-SIN((24.488935-pointY)*PI()/180/2)   
        *SIN((24.488935-pointY)*PI()/180/2)   
        +COS(pointY*PI()/180)*COS(24.488935*PI()/180)   
        *SIN((118.192988-pointX)*PI()/180/2)   
        *SIN((118.192988-pointX)*PI()/180/2))))*6378140 juli
FROM jh_company

) a where a.juli < 5000 order by a.juli asc

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

#lat为纬度, lng为经度, 一定不要弄错

declare @lng1 float;

declare @lat1 float;

declare @lng2 float;

declare @lat2 float;

set @lng1=116.3899;

set @lat1=39.91578;

set @lng2=116.3904;

set @lat2=39.91576;  

select (2*ATAN2(SQRT(SIN((@lat1-@lat2)*PI()/180/2)  

        *SIN((@lat1-@lat2)*PI()/180/2)+  

        COS(@lat2*PI()/180)*COS(@lat1*PI()/180)  

        *SIN((@lng1-@lng2)*PI()/180/2)  

        *SIN((@lng1-@lng2)*PI()/180/2)),  

        SQRT(1-SIN((@lat1-@lat2)*PI()/180/2)  

        *SIN((@lat1-@lat2)*PI()/180/2)  

        +COS(@lat2*PI()/180)*COS(@lat1*PI()/180)  

        *SIN((@lng1-@lng2)*PI()/180/2)  

        *SIN((@lng1-@lng2)*PI()/180/2))))*6378140;

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 12
博文 174
码字总数 41610
×
nibilly
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: