Python vs JavaScript

原创
2012/03/19 18:29
阅读数 2.8K
    Python 是个比较成熟的语言,运行速度在几年前是快于 JavaScript 的。但这些年
JavaScript 的解释器发展很快,特别是 Google 的 V8 和 Mozilla 的 SpiderMonkey,
将 JavaScript 的运行速度提升了一大块,以致 JavaScript 的运行速度大有反超 Python
之势,但 Python 也不甘示弱,PyPy 项目经过几年的开发之后,最近也在频频发布版本,
将 JIT 带到 Python 之中,所以谁比谁牛,还很难说。这里做个简单的测试:

    测试环境:
CPU:            Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 2.60GHz 双核
操作系统:       Debian GNU/Linux 6.0 64 位
Google JS 引擎: 来自 Node.js v0.6.12 (命令:node)
Mozilla JS 引擎:来自 xulrunner-11.0 (命令:xpcshell)
Python:         Debian 自带的 Python 2.6.6 (命令:python)
PyPy:           pypy-1.8 (命令:pypy)

    先测试简单的循环累加,测试代码:

testSum.js

var i, j, s;

for (i = 0; i < 100; i++) {
  s = 0;
  for (j = 0; j < 100000; j++)
    s += j;
}

if ('function' == typeof(print))
  print(i, s);
else
  console.log(i, s);

testSum.py

i = 0
while i < 100:
  s = 0
  j = 0
  while j < 100000:
    s += j
    j += 1
  i += 1

print i, s

    测试结果:
time node testSum.js     : 0m0.052s
time xpcshell testSum.js : 0m1.808s
time python testSum.py   : 0m2.199s
time pypy testSum.py     : 0m0.188s

    再测试 Dict 操作,测试代码:
testDict.js

var D = {};

var i, s, k;

for (i = 0; i < 100000; i++)
  D['k' + i] = i;

for (i = 0; i < 100; i++) {
  s = 0;
  for (k in D)
    s += D[k];
}

if ('function' == typeof(print))
  print(i, s);
else
  console.log(i, s);

testDict.py

D = {}

i = 0
while i < 100000:
  D['k%d' % i] = i
  i += 1

i = 0
while i < 100:
  s = 0
  for k in D:
    s += D[k]
  i += 1

print i, s
    测试结果:
time node testDict.js     : 0m3.645s
time xpcshell testDict.js : 0m2.894s
time python testDict.py   : 0m2.954s
time pypy testDict.py     : 0m1.044s

    继续测,测试 List 操作,测试代码:

testList.js

var L = [];

var i, k;

for (i = 0; i < 100000; i++)
  L.push('k' + i);

for (i = 0; i < 100000; i++) {
  if (i & 1) {
    k = L.shift();
    L.splice(i, 0, k);
  } else {
    k = L.splice(i, 1)[0];
    L.push(k);
  }
}

if ('function' == typeof(print))
  print(i, L.length);
else
  console.log(i, L.length);

testList.py

L = []

i = 0
while i < 100000:
  L.append('k%d' % i)
  i += 1

i = 0
while i < 100000:
  if i & 1:
    k = L[0]
    del L[0]
    L.insert(i, k)
  else:
    k = L[i]
    del L[i]
    L.append(k)
  i += 1

print i, len(L)

    测试结果:
time node testList.js     : 0m5.277s
time xpcshell testList.js : 3m10.457s
time python testList.py   : 0m6.710s
time pypy testList.py     : 0m41.702s

    测试总结:
循环累加操作:node     < pypy     < xpcshell  < python
              0m0.052s   0m0.188s   0m1.808s    0m2.199s

Dict 操作:   pypy     < xpcshell < python    < node
              0m1.044s   0m2.894s   0m2.954s    0m3.645s

List 操作:   node     < python   < pypy      < xpcshell
              0m5.277s   0m6.710s   0m41.702s   3m10.457s

    经过简单的测试表明:
    Node.js 做单纯的运算无疑是最快的,但 Node.js 的 Dict 操作性能太差,List 操
作却又是表现最好的。
    xpcshell 做单纯的运算慢于 Node.js,做 Dict 运算快于 Node.js,但做 List 操作
却是慢的离谱,是最慢的。
    python 做单纯的运算是最慢的,Dict 操作表现还不错,List 操作表现也不错,个人
感觉只要不是做大量的计算,还是比较适合实现复杂的业务逻辑的。
    PyPy 做单纯的计算表现不俗,做 Dict 操作性能最好,但是做 List 操作还不如传统
的 Python,个人感觉 PyPy 很有前途,但在某些地方或许还不够成熟。可以考虑在某些环
境代替标准的 Python,毕竟两者是非常兼容的,可以互相替换。

    最后的总结:
    Node.js 在适合的环境会表现的很好,但不要过度使用。
    Python 作为一门成熟的语言,不容忽视,在复杂的环境下,或许 Python 也是好的选
择。
    作为语言的使用者,我们可以多了解几门语言,了解各自的优缺点,在适合的地方,
将适合的语言派上用场。

展开阅读全文
打赏
0
0 收藏
分享
加载中
'k%d' % i这个操作对python不公平吧。
2014/02/10 18:33
回复
举报
更多评论
打赏
1 评论
0 收藏
0
分享
返回顶部
顶部