shell转换特殊的格式(%b)到时间戳  08/Dec/2016

原创
2016/12/08 14:27
阅读数 395

shell转换特殊的格式(%b)到时间戳  

dpc@dpc-ThinkPad-X250:~$ d='07/Dec/2016:00:00:14'
dpc@dpc-ThinkPad-X250:~$ 
dpc@dpc-ThinkPad-X250:~$ echo $d | sed 's,/,-,g' | sed '0,/:/s// /'
07-Dec-2016 00:00:14
dpc@dpc-ThinkPad-X250:~$ e=`echo $d | sed 's,/,-,g' | sed '0,/:/s// /'`
dpc@dpc-ThinkPad-X250:~$ 
dpc@dpc-ThinkPad-X250:~$ date -d "$e" +'%s'
1481040014
dpc@dpc-ThinkPad-X250:~$ 

 

用python你可能有多种转换时间格式的方法,但是用shell 这是比较简单的技巧。

展开阅读全文
打赏
0
0 收藏
分享
加载中
更多评论
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
在线直播报名
返回顶部
顶部