.Net开发笔记(十四) 基于“泵”的UDP通信(接上篇)
.Net开发笔记(十四) 基于“泵”的UDP通信(接上篇)
IT周见智 发表于3年前
.Net开发笔记(十四) 基于“泵”的UDP通信(接上篇)
 • 发表于 3年前
 • 阅读 4
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

【腾讯云】买域名送云解析+SSL证书+建站!>>>   

上一篇中说到了“泵”在编程中的作用以及一些具体用处,但没有实际demo,可能不好理解,这篇文章我分享一个UDP通信的demo,大概实现了类似“飞鸽传书”在局域网中文本消息和文件传输的功能。功能不全也不是很完善,但足以说明“泵”在代码中的具体应用。

先来回忆一下上篇中“泵”的含义,首先它是可持续运作的,其次它可以将“数据”从一个地方传递到另外一个地方,供其他人使用。搬一张上篇的图:

图1 程序中“泵”结构图

如上图所示,每个泵有一个“待处理”的数据容器(缓冲区),泵循环里面还可以有一个“预处理”的地方,可以在数据被传递之前,先做处理,最后,泵会输出数据,供别人使用。完成“数据源”->“泵”->“使用者”这样一个过程,明显“泵”起到动力的作用。我们可以看见,“使用者”使用数据的过程包含在“泵循环”之内,也就是说,如果使用数据时,耗时太长,一次“泵循环”不能及时返回,那么,缓冲区中的数据就会累积,得不到及时处理,影响“泵”的工作效率。能解决该问题有两种途径:

 • 1)在使用数据时,不做长时间耗时操作;
 • 2)先不直接使用数据,先将“泵”传递出来的数据存入另外一个容器(缓冲区),再另外开辟线程去处理缓冲区中的数据。

其中1)明显治标不治本,不能解决实际问题,2)倒是可以一试,因为它将“使用数据”和“泵循环”分离开来,使“使用数据”不会直接影响到“泵”的工作。其实上一篇中说到“UDP通信结构”时就已经按照2)所说的实现的,我那时候说不能将数据处理、数据分析都放在“数据接收泵”中,因为有一个主要原因就是,那样做会影响数据接收的效率。后来我画了一张UDP通信结构图,里面用到了三个“泵”(数据接收泵、数据分析泵、数据处理泵),如下图:

图2 UDP通信中“泵”的使用

如上图,“数据分析泵”使用到了“数据接收泵”传递出来的数据,“数据处理泵”使用到了“数据分析泵”传递出来的数据,它们都没有直接使用,都是先将数据存入对应缓冲区,然后开辟新的“泵”(也是另开辟线程吧)去处理。这样一来,每个环节互不影响其他环节的工作效率。

在实现这个UDP通信demo时,我定义了三个“泵”类,一个数据发送类,和一个帮助类,分别如下:

 • UDPSocket:主要实现了数据接受泵,以及socket绑定等;
 • DataAnalyse:数据分析泵;
 • DataDeal:数据处理泵;
 • UDPSender:数据发送;
 • Help.cs中一些类型:辅助功能。

其中,DataAnalyse是UDPSocket中“泵”传递出来数据的使用者,DataDeal是DataAnalyse中“泵”传递出来数据的使用者,然后我们(开发者)是DataDeal中“泵”传递出来数据的使用者。

需要说明的是,默认请款下,DataDeal中的“泵”是不会传递出来任何数据,DataAnalyse中的“泵”也不会传递出来任何数据,我们需要根据具体需求,实现自己的DataDeal和DataAnalyse类,重写Deal和Analyse虚方法。我定义了两个类,分别为MyDataDeal和MyDataAnalyse,具体代码如下:

/// <summary>
  /// 自定义数据处理类 重写Deal方法 /// 负责处理某一些数据,其余交给基类 /// 可以继续从MyDataDeal派生新的类,继续重写Deal方法 /// </summary>
  public class MyDataDeal : DataDeal { public event LoginEventHandler Login; public event LoginBackEventHandler LoginBack; public event TxtMessageReceivedEventHandler TxtMessageReceived; public event TxtMessageBackEventHandler TxtMessageBack; public event LogoutEventHandler Logout; public event AskSendFileEventHandler AskSendFile; public event AskSendFileBackEventHandler AskSendFileBack; public event SendFileDataEventHandler SendFileData; public event ReceiveFileOKEventHandler ReceiveFileOK; public event SendFileStopEventHandler SendFileStop; public event ReceiveFileStopEventHandler ReceiveFileStop; public event SendFileDataBackEventHandler SendFileDataBack; public MyDataDeal(DataAnalyse dataAnalyse) : base(dataAnalyse) { } protected override void Deal(Data data) { switch (data.Msg) { case Msg.ZMsg1: { if (Login != null) { Login(data.RemoteIP, data.RemotePort, data.Content.ToString()); } break; } case Msg.ZMsg2: { if (LoginBack != null) { LoginBack(data.RemoteIP, data.RemotePort, data.Content.ToString()); } break; } case Msg.ZMsg3: { if (TxtMessageReceived != null) { TxtMessageReceived(data.RemoteIP, data.RemotePort, data.Content.ToString()); } break; } case Msg.ZMsg4: { if(TxtMessageBack != null) { TxtMessageBack(data.RemoteIP, data.RemotePort, data.Content.ToString()); } break; } case Msg.ZMsg5: { if (Logout != null) { Logout(data.RemoteIP, data.RemotePort, data.Content.ToString()); } break; } case Msg.ZMsg6: { if (AskSendFile != null) { object[] objs = data.Content as object[]; int uid = (int)objs[0]; long length = (long)objs[1]; string filename = objs[2].ToString(); AskSendFile(data.RemoteIP, data.RemotePort, filename, length, uid); } break; } case Msg.ZMsg7: { if (AskSendFileBack != null) { object[] objs = data.Content as object[]; int uid = (int)objs[0]; int result = (int)objs[1]; AskSendFileBack(data.RemoteIP, data.RemotePort, result, uid); } break; } case Msg.ZMsg8: { if (SendFileData != null) { object[] objs = data.Content as object[]; int uid = (int)objs[0]; int part = (int)objs[1]; byte[] dat = objs[2] as byte[]; SendFileData(data.RemoteIP, data.RemotePort, dat, uid, part); } break; } case Msg.ZMsg9: { if (ReceiveFileOK != null) { int uid = (int)data.Content; ReceiveFileOK(data.RemoteIP, data.RemotePort, uid); } break; } case Msg.ZMsg10: { if (SendFileStop != null) { int uid = (int)data.Content; SendFileStop(data.RemoteIP, data.RemotePort, uid); } break; } case Msg.ZMsg11: { if (ReceiveFileStop != null) { int uid = (int)data.Content; ReceiveFileStop(data.RemoteIP, data.RemotePort, uid); } break; } case Msg.ZMsg12: { if (SendFileDataBack != null) { object[] objs = data.Content as object[]; int uid = (int)objs[0]; int part = (int)objs[1]; SendFileDataBack(data.RemoteIP, data.RemotePort, uid, part); } break; } default: { base.Deal(data); //其他由基类处理
            break; } } } } public delegate void LoginEventHandler(string remoteIP,int remotePort,string remoteName); public delegate void LoginBackEventHandler(string remoteIP,int remotePort,string remoteName); public delegate void TxtMessageReceivedEventHandler(string remoteIP,int remotePort,string txtMsg); public delegate void TxtMessageBackEventHandler(string remoteIP,int remotePort,string txtMsgBack); public delegate void LogoutEventHandler(string remoteIP,int remotePort,string remoteName); public delegate void AskSendFileEventHandler(string remoteIP,int remotePort,string filename,long length,int uid); public delegate void AskSendFileBackEventHandler(string remoteIP,int remotePort,int result,int uid); public delegate void SendFileDataEventHandler(string remoteIP,int remotePort,byte[] data,int uid,int part); public delegate void ReceiveFileOKEventHandler(string remoteIP,int remotePort,int uid); public delegate void SendFileStopEventHandler(string remoteIP,int remotePort,int uid); public delegate void ReceiveFileStopEventHandler(string remoteIP,int remotePort,int uid); public delegate void SendFileDataBackEventHandler(string remoteIP,int remotePort,int uid,int part);
MyDataDeal
 1   /// <summary>
 2   /// 自定义数据分析类 重写Analyse方法 3   /// 负责分析某一些数据,其余交给基类 4   /// 可以继续从MyDataAnalyse派生新的类,继续重写Analyse方法 5   /// </summary>
 6   public class MyDataAnalyse : DataAnalyse 7 { 8     public MyDataAnalyse(UDPSocket udpSocket) 9       : base(udpSocket) 10 { 11 
 12 } 13     protected override void Analyse(RawData rawData) 14 { 15       string ip = (rawData.RemoteEP as IPEndPoint).Address.ToString(); //远端IP
 16       int port = (rawData.RemoteEP as IPEndPoint).Port; //远端端口
 17       if (rawData.Buffer.Length > 0) 18 { 19         Msg msg = (Msg)(rawData.Buffer[0]); //
 20         switch (msg) 21 { 22           case Msg.ZMsg1: //登录
 23 { 24               string data = Encoding.Unicode.GetString(rawData.Buffer, 1, rawData.Length - 1); //从1开始 因为前面有一个 头 下同,注意是 rawData.Length(实际接收数据) 不是rawData.Buffer.Length
 25 OnAnalysed(msg, data, ip, port); 26               break; 27 } 28           case Msg.ZMsg2: //登录反馈
 29 { 30               string data = Encoding.Unicode.GetString(rawData.Buffer, 1, rawData.Length - 1); 31 OnAnalysed(msg, data, ip, port); 32               break; 33 } 34           case Msg.ZMsg3: //文本信息
 35 { 36               string data = Encoding.Unicode.GetString(rawData.Buffer, 1, rawData.Length - 1); 37 OnAnalysed(msg, data, ip, port); 38               break; 39 } 40           case Msg.ZMsg4: //文本信息反馈
 41 { 42               string data = Encoding.Unicode.GetString(rawData.Buffer, 1, rawData.Length - 1); 43 OnAnalysed(msg, data, ip, port); 44               break; 45 } 46           case Msg.ZMsg5: //退出
 47 { 48               string data = Encoding.Unicode.GetString(rawData.Buffer, 1, rawData.Length - 1); 49 OnAnalysed(msg, data, ip, port); 50               break; 51 } 52           case Msg.ZMsg6: //请求发送文件
 53 { 54               int uid = BitConverter.ToInt32(rawData.Buffer, 1); //文件唯一标示
 55               long length = BitConverter.ToInt64(rawData.Buffer, 5); //文件大小
 56               string filename = Encoding.Unicode.GetString(rawData.Buffer, 13, rawData.Length - 13); //文件名称
 57               OnAnalysed(msg, new object[] { uid, length, filename }, ip, port); // 58               break; 59 } 60           case Msg.ZMsg7: //请求发送文件反馈
 61 { 62               int uid = BitConverter.ToInt32(rawData.Buffer, 1); //文件唯一标示
 63               int result = BitConverter.ToInt32(rawData.Buffer, 5); //反馈结果
 64               OnAnalysed(msg, new object[] { uid, result }, ip, port); 65               break; 66 } 67           case Msg.ZMsg8: //发送文件数据
 68 { 69               int uid = BitConverter.ToInt32(rawData.Buffer, 1); //文件唯一标示
 70               int part = BitConverter.ToInt32(rawData.Buffer, 5); //段ID
 71               byte[] data = new byte[rawData.Length - 9]; //实际文件数据
 72               Buffer.BlockCopy(rawData.Buffer, 9, data, 0, data.Length); 73               OnAnalysed(msg, new object[] { uid, part, data }, ip, port); 74               break; 75 } 76           case Msg.ZMsg9: //接收文件完毕
 77 { 78               int uid = BitConverter.ToInt32(rawData.Buffer, 1); //文件唯一标示
 79 OnAnalysed(msg, uid, ip, port); 80               break; 81 } 82           case Msg.ZMsg10: //发送方中止发送文件
 83 { 84               int uid = BitConverter.ToInt32(rawData.Buffer, 1); //文件唯一标示
 85 OnAnalysed(msg, uid, ip, port); 86               break; 87 } 88           case Msg.ZMsg11: //接收方中止接收文件
 89 { 90               int uid = BitConverter.ToInt32(rawData.Buffer, 1); //文件唯一标示
 91 OnAnalysed(msg, uid, ip, port); 92               break; 93 } 94           case Msg.ZMsg12: //发送文件数据反馈
 95 { 96               int uid = BitConverter.ToInt32(rawData.Buffer, 1); //文件唯一标示
 97               int part = BitConverter.ToInt32(rawData.Buffer, 5); //段ID
 98               OnAnalysed(msg, new object[] { uid, part }, ip, port); 99               break; 100 } 101           default: 102 { 103               base.Analyse(rawData); //其他由基类分析
104               break; 105 } 106 } 107 } 108 } 109   }
MyDataAnalyse

如代码所示,各位下载源码后,可以将UDPSocket、UDPSender、DataDeal、DataAnalyse以及Help.cs文件中的一些类型封装起来,生成一个通用程序集,实际使用中,只需要引用该程序集,并且实现自己的DataDeal和DataAnalyse就行。

另外,demo中我还定义了一套自己的“通信协议”,如下:

 1 ZMsg1:用户新上线         头+用户信息 2 ZMsg2:用户新上线反馈       头+反馈用户信息 3 ZMsg3:文本消息          头+密码+消息正文 4 ZMsg4:文本消息反馈        头+原始消息 5 ZMsg5:离线            头+任意文本 6 ZMsg6:请求发送文件        头+发送文件的唯一标示+大小+文件名 7 ZMsg7:请求发送文件反馈      头+文件的唯一标示+1或0 1代表接收 0代表拒绝 8 ZMsg8:发送文件数据        头+文件唯一标示+段ID+文件数据(byte[]) 9 ZMsg9:接收文件完毕        头+文件唯一标示 10 ZMsg10:发送方中止发送文件     头+文件唯一标示 11 ZMsg11:接收方中止接收文件     头+文件唯一标示 12 ZMsg12:发送文件数据反馈      头+文件唯一标示+段ID
消息协议

通信协议根据具体需求而不同。

总结一下,在其他项目中具体使用步骤如下:

 1. 根据具体需求,定义一套“消息协议”;
 2. 从DataAnalyse派生出一个新的类,根据“消息协议”重写Analyse方法,进行数据分析;
 3. 从DataDeal派生出一个新的类,根据具体业务逻辑重写Deal方法,进行数据处理;
 4. 数据发送方必须严格按照“消息协议”发送数据;
 5. 最后,你要做的就是注册DataDeal派生类的一些事件,使用“泵”传递出来的程序可识别数据。

源码下载地址:http://files.cnblogs.com/xiaozhi_5638/UDPMessager.rar

希望对各位有帮助。附几张效果图

 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
IT周见智
粉丝 10
博文 61
码字总数 185891
×
IT周见智
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: