Fragment的生命周期
博客专区 > luhang 的博客 > 博客详情
Fragment的生命周期
luhang 发表于1年前
Fragment的生命周期
  • 发表于 1年前
  • 阅读 1
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

官网帮助文档链接:
 http://developer.android.com/guide/components/fragments.html

主要看两张图,和跑代码

一,Fragment的生命周期

          

二,与Activity生命周期的对比

     
场景演示 : 切换到该Fragment

11-29 14:26:35.095: D/AppListFragment(7649): onAttach
11-29 14:26:35.095: D/AppListFragment(7649): onCreate
11-29 14:26:35.095: D/AppListFragment(7649): onCreateView
11-29 14:26:35.100: D/AppListFragment(7649): onActivityCreated
11-29 14:26:35.120: D/AppListFragment(7649): onStart
11-29 14:26:35.120: D/AppListFragment(7649): onResume

屏幕灭掉:

11-29 14:27:35.185: D/AppListFragment(7649): onPause
11-29 14:27:35.205: D/AppListFragment(7649): onSaveInstanceState
11-29 14:27:35.205: D/AppListFragment(7649): onStop


屏幕解锁

11-29 14:33:13.240: D/AppListFragment(7649): onStart
11-29 14:33:13.275: D/AppListFragment(7649): onResume


切换到其他Fragment:
11-29 14:33:33.655: D/AppListFragment(7649): onPause
11-29 14:33:33.655: D/AppListFragment(7649): onStop
11-29 14:33:33.660: D/AppListFragment(7649): onDestroyView


切换回本身的Fragment:

11-29 14:33:55.820: D/AppListFragment(7649): onCreateView
11-29 14:33:55.825: D/AppListFragment(7649): onActivityCreated
11-29 14:33:55.825: D/AppListFragment(7649): onStart
11-29 14:33:55.825: D/AppListFragment(7649): onResume

回到桌面

11-29 14:34:26.590: D/AppListFragment(7649): onPause
11-29 14:34:26.880: D/AppListFragment(7649): onSaveInstanceState
11-29 14:34:26.880: D/AppListFragment(7649): onStop

回到应用

11-29 14:36:51.940: D/AppListFragment(7649): onStart
11-29 14:36:51.940: D/AppListFragment(7649): onResume


退出应用

11-29 14:37:03.020: D/AppListFragment(7649): onPause
11-29 14:37:03.155: D/AppListFragment(7649): onStop
11-29 14:37:03.155: D/AppListFragment(7649): onDestroyView
11-29 14:37:03.165: D/AppListFragment(7649): onDestroy
11-29 14:37:03.165: D/AppListFragment(7649): onDetach
  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 3
博文 15
码字总数 571
×
luhang
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: