curl命令之POST传xml
博客专区 > lmq1117 的博客 > 博客详情
curl命令之POST传xml
lmq1117 发表于10个月前
curl命令之POST传xml
  • 发表于 10个月前
  • 阅读 8
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   


//curl post方式发送xml
echo '<xml><appid><![CDATA[wx6dd2a0e6fdab771e]]></appid><mch_id>1364076902</mch_id><nonce_str><![CDATA[r9isbgjq0acml6si1mdezxgtzl77a0n4]]></nonce_str><body><![CDATA[测试订单支付1]]></body><out_trade_no><![CDATA[P170605001005420]]></out_trade_no><total_fee>1</total_fee><spbill_create_ip><![CDATA[10.0.0.155]]></spbill_create_ip><notify_url><![CDATA[http://opgtest.weilian.cn/payment/pay/notify_url/se_val/3-WeChatPay-android-3-4]]></notify_url><trade_type><![CDATA[APP]]></trade_type><sign><![CDATA[A6A09CE60A1FBCC41696A3E9A674D0C5]]></sign></xml>'|curl -X POST -H 'Content-type:text/xml' -d @- https://api.mch.weixin.qq.com/pay/unifiedorder

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 0
博文 13
码字总数 4760
×
lmq1117
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: