Go tcp
Go tcp
梦想游戏人 发表于7个月前
Go tcp
  • 发表于 7个月前
  • 阅读 11
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

【腾讯云】新注册用户域名抢购1元起>>>   

server

package main

import "fmt"
import "net"

func recv(conn net.Conn) {
	fmt.Println("new client:", conn.RemoteAddr().String())
	for {

		buffer := make([]byte, 2048)
		len, err := conn.Read(buffer)
		if err != nil {
			fmt.Println(" dis connected ")
			return
		}
		fmt.Println("recv:", string(buffer[0:len]))
		conn.Write([]byte("hi chrome"))
		conn.Close()
		return
	}
}
func main() {
	fmt.Println("start up")
	addr, _ := net.ResolveTCPAddr("tcp4", "127.0.0.1:80")
	var lis, err2 = net.ListenTCP("tcp", addr)
	if err2 == nil {
	}

	fmt.Println("init socket success")
	for {
		conn, err3 := lis.AcceptTCP()
		if err3 != nil {

		}
		go recv(conn)
	}
}

client

package main

import (
	"fmt"
	"io/ioutil"
	"net"
	"time"
)

func recv(conn net.Conn) {
	for {
		fmt.Println(conn.RemoteAddr().String())
		var bytes, _ = ioutil.ReadAll(conn)
		fmt.Println("recv:", string(bytes))
	}
}
func main() {
	fmt.Println("start up")
	addr, _ := net.ResolveTCPAddr("tcp4", "127.0.0.1:80")
	conn, _ := net.DialTCP("tcp4", nil, addr)

	fmt.Println("connected success")
	for {
		time.Sleep(1000000000)
		conn.Write([]byte("eeeeeeeeeeeeeeeeeeee"))
	}
}

 

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 34
博文 400
码字总数 115331
×
梦想游戏人
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: