nodejs tutorial - 4 集成grunt 2015-3-24
nodejs tutorial - 4 集成grunt 2015-3-24
jayronwang 发表于3年前
nodejs tutorial - 4 集成grunt 2015-3-24
  • 发表于 3年前
  • 阅读 10
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

移动开发云端新模式探索实践 >>>   


例子工程-4

http://img.mukewang.com/down/5435e0340001203100000000.zip


安装

npm install grunt -g
npm install grunt-cli -g
npm install grunt-contrib-watch --save-dev
npm install grunt-nodemon --save-dev
npm install grunt-concurrent --save-dev


启动工程
grunt

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 11
博文 94
码字总数 20353
×
jayronwang
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: