log4j.properties 集成 ,针对log4j 1.x版本
log4j.properties 集成 ,针对log4j 1.x版本
胡桃夹子 发表于2年前
log4j.properties 集成 ,针对log4j 1.x版本
  • 发表于 2年前
  • 阅读 4
  • 收藏 0
  • 点赞 2
  • 评论 0

【腾讯云】买域名送云解析+SSL证书+建站!>>>   

摘要: log4j.properties 集成,针对log4j 1.x版本

log4j.rootLogger =DEBUG,CONSOLE,FILE


log4j.appender.CONSOLE =org.apache.log4j.ConsoleAppender

log4j.appender.CONSOLE.Threshold =DEBUG

log4j.appender.CONSOLE.Encoding =UTF-8

log4j.appender.CONSOLE.layout =org.apache.log4j.PatternLayout

log4j.appender.CONSOLE.layout.ConversionPattern =[xjh] %d %-5p %c(%L) %x - %m%n


log4j.appender.FILE =org.apache.log4j.RollingFileAppender

log4j.appender.FILE.Threshold =DEBUG

log4j.appender.FILE.File =/usr/local/apache-tomcat-7.0.57/logs/xjhws/xjhws.log

log4j.appender.FILE.Append =false

log4j.appender.FILE.Encoding =UTF-8

log4j.appender.FILE.MaxFileSize =10MB

log4j.appender.FILE.MaxBackupIndex =99999

log4j.appender.FILE.layout =org.apache.log4j.PatternLayout

log4j.appender.FILE.layout.ConversionPattern =[xjh] %d %-5p %c(%L) %x - %m%n


log4j.logger.smsLogger =INFO,smsLogger

log4j.appender.smsLogger =org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender

log4j.appender.smsLogger.File =/usr/local/apache-tomcat-7.0.57/logs/xjhws/sms.log

log4j.appender.smsLogger.Append =true

log4j.appender.smsLogger.Threshold =INFO

log4j.appender.smsLogger.DatePattern ='.'yyyy-MM-dd

log4j.appender.smsLogger.layout =org.apache.log4j.PatternLayout

log4j.appender.smsLogger.layout.ConversionPattern =[SMS] %d %-5p %c(%L) %x - %m%n


#输出到服务端(这里默认为追加方式)

log4j.logger.org.springframework =INFO

log4j.logger.org.mybatis =INFO

log4j.logger.org.jboss =INFO

log4j.logger.org.apache =INFO

log4j.logger.com.alibaba =ERROR

log4j.logger.com.netflix =INFO

log4j.logger.httpclient =INFO

log4j.logger.com.xjh =DEBUG

log4j.logger.org.apache.zookeeper =ERROR

log4j.logger.redis.clients =DEBUG


#输出MyBatis SQL语句

log4j.logger.com.ibatis =ERROR

log4j.logger.com.ibatis.common.jdbc.SimpleDataSource =DEBUG

log4j.logger.com.ibatis.common.jdbc.ScriptRunner =DEBUG

log4j.logger.com.ibatis.sqlmap.engine.impl.SqlMapClientDelegate =DEBUG

log4j.logger.java.sql.Connection =DEBUG

log4j.logger.java.sql.Statement =DEBUG

log4j.logger.java.sql.PreparedStatement =DEBUG
  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 2
博文 12
码字总数 8559
×
胡桃夹子
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: