cccc
cccc
废柴大叔 发表于10个月前
cccc
  • 发表于 10个月前
  • 阅读 29
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

$root = array(
    'body'=> array(
        'op'=> 'saveLog',
        'data'=>array(
                'op'=>'notify',
                'data'=>array(
                    'cash_dtl_series'=>$out_trade_no,
                    'pay_amount_str'=>$total_fee,
                    'tenant_num_id'=>1,
                    'data_sign'=>1,
                    'status'=>'success'
                )
            )
    ),
    'data_sign'=> '1',
    'from_system'=> 'paySystem',
    'msg_key'=> '1112',
    'tag'=> 'WXPAY_0001_1',
    'topic'=> 'WXPAY_0001',
    'usr_id'=> '1'
);

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 44
博文 76
码字总数 31053
×
废柴大叔
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: