Qt 显示图片
Qt 显示图片
iblackangel 发表于8个月前
Qt 显示图片
 • 发表于 8个月前
 • 阅读 17
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

【腾讯云】新注册用户域名抢购1元起>>>   

Qt 显示图片

#include <QtWidgets>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QApplication a(argc, argv);

  QLabel w;
  QImage *image = new QImage("/Pictures/bz04.jpg");
  w.setPixmap(QPixmap::fromImage(*image));
  w.showFullScreen();

  return a.exec();
}
标签: Qt 显示图片
 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 0
博文 47
码字总数 14784
×
iblackangel
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: