js 动态添加input代码
博客专区 > Mr韦淋 的博客 > 博客详情
js 动态添加input代码
Mr韦淋 发表于4年前
js 动态添加input代码
 • 发表于 4年前
 • 阅读 13
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

<script type="text/javascript" language="javascript">

 function newNode(thisid,thisname) { //得到当前出入的个数
  var thislength=document.getElementById(thisid).getElementsByTagName('li').length; if(thislength<=5){//最多有6个input
 
   var olElement = document.getElementById(thisid); var liElement = document.createElement('li'); var inputElement = document.createElement('input'); inputElement.type = "text"; inputElement.name = thisname; liElement.appendChild(inputElement); olElement.appendChild(liElement); } } </script>
html部分代码
<ul id="qqs"><li><input type="text" name="qq[]" ></li></ul>    <span style="color:#0F0; cursor:pointer; font-size:20px; font-weight:bold" onclick="javascript:newNode('qqs','qq[]')" onmouseover="this.style.color='#0000FF'" onmouseout="this.style.color='#00FF00'">⊕</span>

 

 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 2
博文 80
码字总数 23114
×
Mr韦淋
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: