log4j的配置
log4j的配置
-wangming- 发表于2年前
log4j的配置
  • 发表于 2年前
  • 阅读 18
  • 收藏 2
  • 点赞 0
  • 评论 0

移动开发云端新模式探索实践 >>>   

### direct log messages to stdout and logFile###
log4j.rootCategory=INFO, stdout,logFile


log4j.logger.com.ibatis=DEBUG
log4j.logger.java.sql=DEBUG


# Spring
log4j.logger.org.springframework=OFF


log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=[\u65F6\u95F4\:%d{yyyy-MM-dd HH\:mm\:ss}] [\u7EA7\u522B\:%p] [\u7C7B\:%c]  [\u6D88\u606F\:%m] %n 

log4j.appender.logFile=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.logFile.File=d\:\\tmp\\demo.log
log4j.appender.logFile.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.logFile.layout.ConversionPattern=[\u65F6\u95F4\:%d{yyyy-MM-dd HH\:mm\:ss}] [\u7EA7\u522B\:%p] [\u7C7B\:%c]  [\u6D88\u606F\:%m] %n 
log4j.appender.logFile.MaxFileSize = 5MB
log4j.appender.logFile.MaxBackupIndex =3

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 33
博文 78
码字总数 89622
×
-wangming-
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: