nexus tools
nexus tools
一群河马 发表于3年前
nexus tools
  • 发表于 3年前
  • 阅读 30
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

摘要: fastboot,adb

linux/max 下安装fastboot和adb

###install###

bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/corbindavenport/nexus-tools/master/install.sh)

###uninstall###

bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/corbindavenport/nexus-tools/master/uninstall.sh)

经常找不到,所以记录一下

https://github.com/corbindavenport/nexus-tools

//END

标签: fastboot adb nexus
  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 6
博文 73
码字总数 49404
×
一群河马
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: