GDI+ 学习记录(17): 曲线 - Curve
GDI+ 学习记录(17): 曲线 - Curve
涂孟超 发表于4年前
GDI+ 学习记录(17): 曲线 - Curve
 • 发表于 4年前
 • 阅读 2
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

【腾讯云】买域名送云解析+SSL证书+建站!>>>   

//画曲线
var
 g: TGPGraphics;
 p: TGPPen;
 pts: array[0..4] of TGPPoint;
begin
 g := TGPGraphics.Create(Canvas.Handle);
 p := TGPPen.Create(MakeColor(255,0,0),4);

 pts[0].X := 11; pts[0].Y := 11;
 pts[1].X := 66; pts[1].Y := 66;
 pts[2].X := 88; pts[2].Y := 222;
 pts[3].X := 111; pts[3].Y := 111;
 pts[4].X := 222; pts[4].Y := 88;

 g.DrawCurve(p, PGPPoint(@pts), Length(pts));

 p.Free;
 g.Free;
end;

 
 
 
 
 

 

 

 
//指定曲度 var g: TGPGraphics; p: TGPPen; pts: array[0..4] of TGPPoint; begin g := TGPGraphics.Create(Canvas.Handle); p := TGPPen.Create(MakeColor(255,0,0),4); pts[0].X := 11; pts[0].Y := 11; pts[1].X := 66; pts[1].Y := 66; pts[2].X := 88; pts[2].Y := 222; pts[3].X := 111; pts[3].Y := 111; pts[4].X := 222; pts[4].Y := 88; g.DrawCurve(p, PGPPoint(@pts), Length(pts), 0.25); //指定曲度为 0.25; 默认是 0.5 p.Free; g.Free; end;
//绘制曲线的部分 var g: TGPGraphics; p: TGPPen; pts: array[0..4] of TGPPoint; begin g := TGPGraphics.Create(Canvas.Handle); p := TGPPen.Create(MakeColor(255,0,0),4); pts[0].X := 11; pts[0].Y := 11; pts[1].X := 66; pts[1].Y := 66; pts[2].X := 88; pts[2].Y := 222; pts[3].X := 111; pts[3].Y := 111; pts[4].X := 222; pts[4].Y := 88; g.DrawCurve(p, PGPPoint(@pts), Length(pts), 1, 2, 0); {参数 3 指定从第几个点开始; 参数 4 指示绘制几段; 参数 5 是曲度为 0 时就成了连续的直线} p.Free; g.Free; end;
 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 12
博文 2004
码字总数 14107
×
涂孟超
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: