Delphi XE2 之 FireMonkey 入门(18) - TLang(多语言切换的实现)
Delphi XE2 之 FireMonkey 入门(18) - TLang(多语言切换的实现)
涂孟超 发表于4年前
Delphi XE2 之 FireMonkey 入门(18) - TLang(多语言切换的实现)
 • 发表于 4年前
 • 阅读 14
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

【腾讯云】买域名送云解析+SSL证书+建站!>>>   


一个小小的 TLang 类, 实现多语言切换, 挺好的. 它的工作思路是:

1、首先通过 AddLang('语言代码') 添加语言类别, 如: AddLang('en')、AddLang('cn').
2、每个语言代码对应一个 TStrings 列表, 获取方式如: LangStr['en']、LangStr['cn'].
3、可以手动填充这些数据、可以通过 LoadFromFile() 方法载入之前 SaveToFile() 的数据(*.lng)、还可以在设计时提供的界面中操作这些数据.
4、切换时修改 Lang 属性即可, 如 Lang := 'cn'.
5、它的作用域是当前工程的所有窗体及控件, 但不包括绘图控件(如 TText)、控件中的文本和窗体标题等.

测试:
1、先在窗体上添加 TLang;
2、添加三个 TRadioButton, 用于切换语言;
3、添加 TButton、TCheckBox、TLabel 用于显示测试;
4、激活 RadioButton1、Button1 和窗体的默认事件.

unit Unit1;

interface

uses
 System.SysUtils, System.Types, System.UITypes, System.Classes, System.Variants,
 FMX.Types, FMX.Controls, FMX.Forms, FMX.Dialogs, FMX.Objects;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Lang1: TLang;
  RadioButton1: TRadioButton;
  RadioButton2: TRadioButton;
  RadioButton3: TRadioButton;
  Button1: TButton;
  CheckBox1: TCheckBox;
  Label1: TLabel;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure RadioButton1Change(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.fmx}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 RadioButton1.Text := 'English';
 RadioButton2.Text := '简体中文';
 RadioButton3.Text := '繁体中文';
 RadioButton1.Tag := 0;
 RadioButton2.Tag := 1;
 RadioButton3.Tag := 2;
 RadioButton2.OnChange := RadioButton1.OnChange;
 RadioButton3.OnChange := RadioButton1.OnChange;

 {这些标题应对应着 TLang 的相关设置}
 Button1.Text := 'Button';
 CheckBox1.Text := 'CheckBox';
 Label1.Text := 'Test';
 Caption := 'Test';

 {添加语言类别}
 Lang1.AddLang('en');
 Lang1.AddLang('cn');
 Lang1.AddLang('big');

 {Original: 这个原始的 TStrings 可有可无}
 with Lang1.Original do
 begin
  Add('Button');
  Add('CheckBox');
  Add('Test');
 end;

 {en 作为默认也可以不设置}
 with Lang1.LangStr['en'] do
 begin
  Add('Button');
  Add('CheckBox');
  Add('Test');
 end;

 {简体中文}
 with Lang1.LangStr['cn'] do
 begin
  Values['Button'] := '按钮';
  Values['CheckBox'] := '复选框';
  Values['Test'] := '测试';
//  Values[Lang1.Original[0]] := '按钮';
//  Values[Lang1.Original[1]] := '复选框';
//  Values[Lang1.Original[2]] := '测试';
 end;

 {繁体中文}
 with Lang1.LangStr['big'] do
 begin
  Values['Button'] := '按鈕';
  Values['CheckBox'] := '復選框';
  Values['Test'] := '測試';
 end;
end;

{切换}
procedure TForm1.RadioButton1Change(Sender: TObject);
begin
 case TRadioButton(Sender).Tag of
  0: Lang1.Lang := 'en';
  1: Lang1.Lang := 'cn';
  2: Lang1.Lang := 'big';
 end;
end;

{语言数据保存在 Resources 属性中, 它是嵌套的 TStrings 类型}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 i: Integer;
begin
 for i := 0 to Lang1.Resources.Count - 1 do
  ShowMessage(TStrings(Lang1.Resources.Objects[i]).Text);
end;

end.

 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 12
博文 2004
码字总数 14107
×
涂孟超
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: