Delphi 的绘图功能[8] - TextOut、TextWidth、TextHeight
Delphi 的绘图功能[8] - TextOut、TextWidth、TextHeight
涂孟超 发表于3年前
Delphi 的绘图功能[8] - TextOut、TextWidth、TextHeight
 • 发表于 3年前
 • 阅读 1
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
const
 arr: array[0..3] of WideString = (
  '白日依山尽',
  '黄河入海流',
  '欲穷千里目',
  '更上一层楼'
 );
 a = 20; {横向间隔}
 b = 20; {纵向间隔}
var
 s: string;
 x,y: Integer;
 i,j: Integer;
begin
 x := 20;
 y := 20;

 for i := 0 to Length(arr)-1 do
 begin
  for j := 1 to Length(arr[i]) do {j := 0 to Length(arr[i])-1 ? WideString!}
  begin
   s := arr[i][j];
   Canvas.TextOut(x, y, s);
   x := x + Canvas.TextWidth(s) + a;
  end;
  x := 20;
  y := y + Canvas.TextHeight(s) + b;
 end;
end;

end.

 
 
 
 
 

 

 

 
//效果图:


 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 12
博文 2004
码字总数 14107
×
涂孟超
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: