WindowsAPI: MulDiv
WindowsAPI: MulDiv
涂孟超 发表于3年前
WindowsAPI: MulDiv
 • 发表于 3年前
 • 阅读 2
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   


MulDiv(a, b, c) 中的 a、b、c 是三个 Integer, 同时返回一个 Integer.

其计算方式类似于: a * b / c 或 a * b div c, 但也有区别.

//例一: 相同处
var
 a,b,c,n1,n2: Integer;
begin
 a := 4;
 b := 3;
 c := 2;
 n1 := a * b div c;
 n2 := MulDiv(a, b, c);
 ShowMessageFmt('%d : %d', [n1, n2]); {6 : 6}
end;

 
 
 
 
 

 

 

 

//例二: MulDiv 中前两个 32 位整数 a 和 b 相乘后会先得出一个 64 位整数, 这可以尽量使运算不会溢出.
var
 a,b,c,n1,n2: Integer;
begin
 a := MaxInt div 2;
 b := 3;
 c := 2;
 n1 := a * b div c;   {这个运算会溢出}
 n2 := MulDiv(a, b, c); {MulDiv 会算出正确的结果}
 ShowMessageFmt('%d : %d', [n1, n2]); {-536870913 : 1610612735}
end;

 
 
 
 
 

 

 

 

//例三: MulDiv 会自动四舍五入.
var
 a,b,c,n1,n2: Integer;
begin
 a := 1;
 b := 7;
 c := 4;
 n1 := a * b div c;   {这个结果只是截取了整数部分}
 n2 := MulDiv(a, b, c); {MulDiv 会四舍五入}
 ShowMessageFmt('%d : %d', [n1, n2]); {1 : 2}
end;

 
 
 
 
 

 

 

 

//例四: 也有 MulDiv 算不了的, 算不了就返回 -1
var
 n1,n2: Integer;
begin
 n1 := MulDiv(MaxInt, MaxInt, 2);
 n2 := MulDiv(1, 2, 0);
 ShowMessageFmt('%d : %d', [n1, n2]); {-1 : -1}
end;

 
 
 
 
 

 

 

 
 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 12
博文 2004
码字总数 14107
×
涂孟超
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: