GDI+ 学习记录(18): 闭合曲线 - ClosedCurve
GDI+ 学习记录(18): 闭合曲线 - ClosedCurve
涂孟超 发表于3年前
GDI+ 学习记录(18): 闭合曲线 - ClosedCurve
 • 发表于 3年前
 • 阅读 1
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

//闭合曲线
var
 g: TGPGraphics;
 p: TGPPen;
 sb: TGPSolidBrush;
 pts: array[0..4] of TGPPoint;
begin
 g := TGPGraphics.Create(Canvas.Handle);
 sb := TGPSolidBrush.Create(MakeColor(255,255,255));
 p := TGPPen.Create(MakeColor(255,0,0),4);

 pts[0].X := 77; pts[0].Y := 44;
 pts[1].X := 66; pts[1].Y := 111;
 pts[2].X := 88; pts[2].Y := 222;
 pts[3].X := 111; pts[3].Y := 88;
 pts[4].X := 222; pts[4].Y := 66;

 g.DrawClosedCurve(p, PGPPoint(@pts), Length(pts), 2.5);
 {参数 4 是曲度, 可选, 默认 0.5}

 g.FillClosedCurve(sb, PGPPoint(@pts), Length(pts), FillModeAlternate, 2.5);
 {既然是闭合的就可以填充, 参数 4 是填充模式, 另一个可选值是: FillModeWinding}

 p.Free;
 sb.Free;
 g.Free;
end;
 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 12
博文 2004
码字总数 14107
×
涂孟超
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: