学点 C 语言(10): switch 语句
学点 C 语言(10): switch 语句
涂孟超 发表于3年前
学点 C 语言(10): switch 语句
 • 发表于 3年前
 • 阅读 2
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   


1. 常规:
#include <stdio.h>

int main(void)
{
  int i;
  for (i = 0; i < 10; i++) {
    switch (i) {
      case 1:
        printf("%d\n", i);
        break;
      case 3:
        printf("%d\n", i);
        break;
      case 5:
        printf("%d\n", i);
        break;
    default:
      printf("*\n");;
    }
  }
  getchar();
  return 0;
}

 
 
 
 
 

 

 

 

2. 省略 default:
#include <stdio.h>

int main(void)
{
  int i;
  for (i = 0; i < 10; i++) {
    switch (i) {
      case 1:
        printf("%d\n", i);
        break;
      case 3:
        printf("%d\n", i);
        break;
      case 5:
        printf("%d\n", i);
        break;
    }
  }
  getchar();
  return 0;
}

 
 
 
 
 

 

 

 

3. 相同结果:
#include <stdio.h>

int main(void)
{
  int i;
  for (i = 0; i < 10; i++) {
    switch (i) {
      case 1: case 3: case 5:
        printf("%d\n", i);
        break;
      case 4:
        printf("@\n");
        break;
    default:
      printf("*\n");
    }
  }
  getchar();
  return 0;
}

 
 
 
 
 

 

 

 

4. 用于字符:
#include <stdio.h>

int main(void)
{
  char c;
  for (c = 'A'; c <= 'G'; c++) {
    switch (c) {
      case 'A': printf("6\n");
        break;
      case 'B': printf("7\n");
        break;
      case 'C': printf("1\n");
        break;
      case 'D': printf("2\n");
        break;
      case 'E': printf("3\n");
        break;
      case 'F': printf("4\n");
        break;
      case 'G': printf("5\n");
        break;
    }
  }
  getchar();
  return 0;
}

 
 
 
 
 

 

 

 

5. 用于枚举:
#include <stdio.h>

int main(void)
{
  enum ABCD {AAA,BBB,CCC,DDD} e;

  e = CCC;
  switch (e) {
    case AAA: printf("%d.AAA\n", e); break;
    case BBB: printf("%d.BBB\n", e); break;
    case CCC: printf("%d.CCC\n", e); break;
    case DDD: printf("%d.DDD\n", e); break;
  default:
    ;
  }
      
  getchar();
  return 0;
}

 
 
 
 
 

 

 

 

 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 12
博文 2004
码字总数 14107
×
涂孟超
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: