Java 交换两个参数

原创
2019/04/23 17:44
阅读数 178

目前有一个小需求: 定义一个函数,交换两个值。于是,有人就写了这样一个函数。

public class exchange_01 {

  public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    int a = 10;
    int b = 20;
    changevalue(a, b);
    System.out.println("a="+a+",b="+b);
  }
  
  public static void changevalue(int a ,int b)
  {
    int temp=a;
     a = b;
     b = temp;
  }
}

运行结果:

a=10,b=20

发现值并没有交换,于是有了今天的研究。

1. 其实这个函数要是放在方法内部已经交换成功,只是交换完后并没有传递,还是两个独立的部分,只是看着是名字一样而已。

然后我们换个思路:

修改需求: 定义一个函数,交换数组中两个数字的位置。

public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    int [] arr={23,10,9};
    changearray(arr , 1, 2);
    System.out.println(Arrays.toString(arr));
  }
  
  public static void changearray(int[] arr ,int index1,int index2)
  {
     int temp=arr[index1];
     arr[index1] = arr[index2];
     arr[index2] = temp;
  }

运行结果:

[23, 9, 10]

运行结果正确。

class Person_1{

  int x =10;
}

public class exchange_01 {

  public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    Person_1 p = new Person_1();
    changeObj(p,20);
    System.out.println("x = "+ p.x);
  }
  public static void changeObj(Person_1 p ,int x){
    p.x = x;
  }
}

运行结果:

x = 20

展开阅读全文
加载中
点击引领话题📣 发布并加入讨论🔥
打赏
0 评论
1 收藏
0
分享
返回顶部
顶部