java使用post方式发送JSON数据乱码问题
博客专区 > 别寒 的博客 > 博客详情
java使用post方式发送JSON数据乱码问题
别寒 发表于1年前
java使用post方式发送JSON数据乱码问题
 • 发表于 1年前
 • 阅读 177
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

【腾讯云】新注册用户域名抢购1元起>>>   

	public static void sendPostJson(String ADD_URL, JSONObject obj){
		try {
			URL url = new URL(ADD_URL);
	    HttpURLConnection http = (HttpURLConnection) url.openConnection();
	    http.setDoOutput(true); 
	    http.setDoInput(true); 
	    http.setRequestMethod("POST"); 
	    http.connect(); 
	    OutputStreamWriter out = new OutputStreamWriter(http.getOutputStream(), "UTF-8"); 
	    
	//    String input = "data=[{\"Nianji\":\"高中2015届\",\"Banji\":\"元培书院\",\"Xuehao\":\"1525998\",\"Xingming\":\"姓名\",\"JianhurenShouji\":\"11111111111\",\"QingjiaLeixing\":\"病假\",\"KaishiShijian\":\"2014-05-24T00:00:00\",\"KaishiJie\":\"第1节\",\"JieshuShijian\":\"2014-05-24T00:00:00\",\"JieshuJie\":\"第1节\",\"QingjiaYuanyin\":\"原因\",\"key\":\"\",\"pagesize\":5}]"; 
	     
	    out.append(obj.toString()); 
	    out.flush(); 
	    out.close(); 
	    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(http.getInputStream()));
	    String line;
	    StringBuffer buffer = new StringBuffer();
	    while ((line = reader.readLine()) != null) {
	      buffer.append(line);
	    }
	    reader.close();
	    http.disconnect();
	    System.out.println(buffer.toString());
		} catch (Exception e) {
      System.out.println(e);
    }
	}
 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 28
博文 259
码字总数 131741
×
别寒
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: