js计算时间差,包括计算,天,时,分,秒

原创
2017/06/20 11:53
阅读数 150

var begintime_ms = Date.parse(new Date(begintime.replace(/-/g, "/"))); //begintime 为开始时间

var endtime_ms = Date.parse(new Date(endtime.replace(/-/g, "/")));   // endtime 为结束时间

得到的结果为 毫秒数,可根据 毫秒数的大小,来判断时间。

当然根据毫秒数 可以根据他们的差值 来求相差的天数或是小时等。

-------------------------------

以上是求得 用户输入时间的毫秒数

var date1=new Date();  //开始时间

var date2=new Date();    //结束时间

var date3=date2.getTime()-date1.getTime()  //时间差的毫秒数

------------------------------

//计算出相差天数

var days=Math.floor(date3/(24*3600*1000))

 

//计算出小时数

var leave1=date3%(24*3600*1000)    //计算天数后剩余的毫秒数

var hours=Math.floor(leave1/(3600*1000))

//计算相差分钟数

var leave2=leave1%(3600*1000)        //计算小时数后剩余的毫秒数

var minutes=Math.floor(leave2/(60*1000))

//计算相差秒数

var leave3=leave2%(60*1000)      //计算分钟数后剩余的毫秒数

var seconds=Math.round(leave3/1000)

alert(" 相差 "+days+"天 "+hours+"小时 "+minutes+" 分钟"+seconds+" 秒")

展开阅读全文
加载中
点击引领话题📣 发布并加入讨论🔥
打赏
0 评论
1 收藏
0
分享
返回顶部
顶部