openresty修改302的location
博客专区 > go4it 的博客 > 博客详情
openresty修改302的location
go4it 发表于1年前
openresty修改302的location
 • 发表于 1年前
 • 阅读 4
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

【腾讯云】新注册用户域名抢购1元起>>>   

##header_filter_by_lua

location /demo {
        proxy_pass http://localhost:3000/demo ;
        header_filter_by_lua '
          local url = ngx.header.Location
          if not url then
            return
          else
            ngx.header.Location = "http://localhost:3001/newDemo"
          end
        ';
    }
标签: Lua
 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 39
博文 586
码字总数 385209
×
go4it
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: