tab
博客专区 > 0000001 的博客 > 博客详情
tab
0000001 发表于4年前
tab
  • 发表于 4年前
  • 阅读 44
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

【腾讯云】新注册用户域名抢购1元起>>>   

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>TAb</title>

</head>

<body>

<div class="tab">

<ul class="tab-hd">

<li class="selected"></li>

<li></li>

<li></li>

</ul>

<div class="tab-bd tab-show"></div>

<div></div>

<div></div>

</div>

    <script src="scripts/jquery-1.7.1.min.js" type="text/javascript" ></script>

    <script type="text/javascript">

        $(function(){

            $(".tab-hd").find("li").mouseover(function(e) {

                if (e.target == this) {

                    var tabs = $(this).parent().children("li");

                    var panels = $(this).parent().parent().children("div");

                    var index = $.inArray(this, tabs);

                    if (panels.eq(index)[0]) {

                        tabs.removeClass("selected")

                                .eq(index).addClass("selected");

                        panels.removeClass("tab-show")

                                .eq(index).addClass("tab-show");

                    }

                }

            });


        });

    </script>

</body>

</html>


标签: TAB TAB切换
  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 35
博文 140
码字总数 46256
×
0000001
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: