CDH 5 Maven Repository
CDH 5 Maven Repository
月下独酌100 发表于3年前
CDH 5 Maven Repository
  • 发表于 3年前
  • 阅读 68
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

摘要: Using the CDH 5 Maven Repository
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">

  <repositories>
    <repository>
      <id>cloudera</id>
      <url>https://repository.cloudera.com/artifactory/cloudera-repos/</url>
    </repository>
  </repositories>

</project>

http://www.cloudera.com/content/cloudera/en/documentation/cdh5/v5-1-x/CDH-Version-and-Packaging-Information/cdhvd_cdh5_maven_repo.html

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 25
博文 186
码字总数 56475
×
月下独酌100
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: