linux shell 中判断字符串为空的正确方法
linux shell 中判断字符串为空的正确方法
V字仇杀 发表于7个月前
linux shell 中判断字符串为空的正确方法
  • 发表于 7个月前
  • 阅读 4
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

正确做法:

#!/bin/sh

STRING=

if [ -z "$STRING" ]; then 
    echo "STRING is empty" 
fi

if [ -n "$STRING" ]; then 
    echo "STRING is not empty" 
fi

root@james-desktop:~# ./zerostring.sh 
STRING is empty

-------------------------------------------------------------------------

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 2
博文 151
码字总数 15971
×
V字仇杀
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: