sql 语句的关键词统一过滤处理
博客专区 > 淡泊 的博客 > 博客详情
sql 语句的关键词统一过滤处理
淡泊 发表于2年前
sql 语句的关键词统一过滤处理
  • 发表于 2年前
  • 阅读 5
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

【腾讯云】买域名送云解析+SSL证书+建站!>>>   

摘要: 在运行关键词转换的时候,都需要做一些处理,这边实现一个简单的替换多个关键词方法。

 在运行关键词转换的时候,都需要做一些处理,这边实现一个简单的替换多个关键词方法。

下面是直接可以使用的原代码
 public static final String[] KEYWORDS=new String[]{"timestamp","time"};
 
    public static String  toWhereSql(String whereSql) {
        if(StringUtils.isBlank(whereSql)){
            return whereSql;
        }
        String fwhereSql=  whereSql;
        for(String keyword:KEYWORDS){
            fwhereSql = indexExist(  fwhereSql,  keyword);
        }
        return fwhereSql;
    }
    
    
     
    public static String indexExist(String whereSql,String keyword) {
       int index =whereSql.indexOf(keyword);
       if(index!=-1){
              String str1 = whereSql.substring(0,index) ;
              String str2= whereSql.substring(index+keyword.length()) ;
              if((str1.endsWith(" ")||str1.endsWith("(")&&(str2.startsWith(" ")||str2.startsWith(")")))){
                  String fstr2=indexExist(str2,keyword);
                  String str3= str1+ "\""+keyword+"\""+fstr2; 
                  return str3;
              }else{
                  String fstr2=indexExist(str2,keyword);
                  return str1+keyword+fstr2;
              }
       } 
       return whereSql;
    }

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 0
博文 3
码字总数 725
×
淡泊
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: