PHP7.0 环境搭建
PHP7.0 环境搭建
ctracerpplov 发表于2年前
PHP7.0 环境搭建
  • 发表于 2年前
  • 阅读 11
  • 收藏 0
  • 点赞 1
  • 评论 0

【腾讯云】新注册用户域名抢购1元起>>>   

摘要: 1.PHPStorm 2.Visual C++ Redistributable 2015 3.VC14 x64 Thread Safe

  PHP7 安装步骤:

  1. PHPStorm    

 PhpStorm是一个轻量级且便捷的PHP IDE,其旨在提供用户效率,可深刻理解用户的编码,提供智能代码补全,快速导航以及即时错误检查(摘自百科)

     2.Visual C++ Redistributable 2015

   Visual C++ Redistributable 包安装组件需要运行用 Visual Studio 2015 所建立的 C++ 应用

  下载地址:http://download.microsoft.com/download/9/E/1/9E1FA77A-9E95-4F3D-8BE1-4D2D0C947BA2/enu_INREL/vcredistd14x86/vc_redist.x86.exe

 

     3.VC14 x64 Thread Safe

      下载地址:http://windows.php.net/download#php-7.0

     4.设置PHP环境变量

      path = PHP.exe 所在路径

  

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 0
博文 2
码字总数 6001
×
ctracerpplov
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: