qt 操作word
博客专区 > china008 的博客 > 博客详情
qt 操作word
china008 发表于4年前
qt 操作word
  • 发表于 4年前
  • 阅读 624
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

移动开发云端新模式探索实践 >>>   

摘要: qt 操作word
//修改doc
 QString filepath="e:\\aa.doc";
 QAxWidget *word = new QAxWidget("Word.Application");
 QAxObject *document =word->querySubObject("Documents");
 document->dynamicCall("Open(const QString&)",QString(filepath));
 QAxObject *doc = word->querySubObject("ActiveDocument");//获取当前工作簿
 QAxObject *table=doc->querySubObject("Tables(int)",1);
 QAxObject *cell=table->querySubObject("Cell(int,int)",1,1);
 cell->querySubObject("Range")->setProperty("Text","111");
 //doc->dynamicCall("Tables(1).Cell(1, 1).Range.Text='111'");
 doc->dynamicCall("Save()");
 document->dynamicCall("Close()");//关闭工作簿
 qDebug() << QString(QDir::toNativeSeparators(filepath));
 word->dynamicCall("Quit()");//关闭excel
 qDebug() << document;
 doc =NULL;
 document=NULL;
 word=NULL;
 qDebug() << QString(QDir::toNativeSeparators(filepath));
 //新增doc
 /**
 QString filepath="e:\\aa.doc";
 QAxWidget *word = new QAxWidget("Word.Application");
 //word->setControl("Word.Application");//连接word控件
 QAxObject *document =word->querySubObject("Documents");
 qDebug() << document;
 document->dynamicCall("Add()");
 QAxObject *doc = word->querySubObject("ActiveDocument");//获取当前工作簿
 doc->dynamicCall("SaveAs(const QString&)",QString(QDir::toNativeSeparators(filepath)));//保存至filepath,注意一定要用QDir::toNativeSeparators将路径中的"/"转换为"\",不然一定保存不了。
 document->dynamicCall("Close()");//关闭工作簿
 qDebug() << QString(QDir::toNativeSeparators(filepath));
 word->dynamicCall("Quit()");//关闭excel
 qDebug() << document;
 doc =NULL;
 document=NULL;
 word=NULL;
 qDebug() << QString(QDir::toNativeSeparators(filepath));
 **/ http://www.360doc.com/content/14/0227/16/7918060_356177077.shtml http://wenku.baidu.com/link?url=yZRGMW5aB8TrKoAYylebLyRcfXR9GTVcGpJ67-Ym3Q0Q-Q38GQz-W0iDhmpkCP_05LMwRBqadtWYRi3fgkrzW2Sw-WTUEyCLiddw0pOHoNm http://blog.sina.com.cn/s/blog_a6fb6cc90101gv2p.html http://blog.csdn.net/tingsking18/article/details/5677353 
  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 5
博文 182
码字总数 30406
×
china008
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: