js密码强度校验
博客专区 > caiyezi 的博客 > 博客详情
js密码强度校验
caiyezi 发表于2年前
js密码强度校验
 • 发表于 2年前
 • 阅读 0
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

【腾讯云】新注册用户域名抢购1元起>>>   

function AuthPasswd(string) { if(!string){ jQuery("#low").removeClass("org"); }else if(string && string.length >=6) { if(/[a-zA-Z]+/.test(string) && /[0-9]+/.test(string) && /\W+\D+/.test(string)) { noticeAssign(1); }else if(/[a-zA-Z]+/.test(string) || /[0-9]+/.test(string) || /\W+\D+/.test(string)) { if(/[a-zA-Z]+/.test(string) && /[0-9]+/.test(string)) { noticeAssign(-1); }else if(/\[a-zA-Z]+/.test(string) && /\W+\D+/.test(string)) { noticeAssign(-1); }else if(/[0-9]+/.test(string) && /\W+\D+/.test(string)) { noticeAssign(-1); }else{ noticeAssign(0); } } }else{ noticeAssign(0); } } function noticeAssign(num){ //num == 1强 -1中 0弱
    if(num == 1) { jQuery("#high").attr("class","org"); jQuery("#mid").removeClass("org"); jQuery("#low").removeClass("org"); }else if(num == -1){ jQuery("#high").removeClass("org"); jQuery("#mid").attr("class","org"); jQuery("#low").removeClass("org"); }else if(num == 0) { jQuery("#low").attr("class","org"); jQuery("#mid").removeClass("org"); jQuery("#high").removeClass("org"); }else{   //空值
      jQuery("#high").removeClass("org"); jQuery("#mid").removeClass("org"); jQuery("#low").removeClass("org"); } }

 

 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 1
博文 108
码字总数 0
×
caiyezi
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: