js返回树形结构数据
博客专区 > caiyezi 的博客 > 博客详情
js返回树形结构数据
caiyezi 发表于2年前
js返回树形结构数据
 • 发表于 2年前
 • 阅读 2
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

移动开发云端新模式探索实践 >>>   

/** * 树形结构转换 * @param a * @param idStr * @param pidStr * @param chindrenStr * @returns {Array} */ function transData(a, idStr, pidStr, chindrenStr){ let r = [], hash = {}, id = idStr, pid = pidStr, children = chindrenStr, i = 0, j = 0, len = a.length; for(; i < len; i++){ hash[a[i][id]] = a[i]; } for(; j < len; j++){ let aVal = a[j], hashVP = hash[aVal[pid]];   //当前对象&pid对象
    if(hashVP){ !hashVP[children] && (hashVP[children] = []); hashVP[children].push(aVal); }else{ r.push(aVal); } } return r; }

 

 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 1
博文 108
码字总数 0
×
caiyezi
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: