spring-boot配置log4j日志
博客专区 > caiyezi 的博客 > 博客详情
spring-boot配置log4j日志
caiyezi 发表于1年前
spring-boot配置log4j日志
 • 发表于 1年前
 • 阅读 778
 • 收藏 1
 • 点赞 0
 • 评论 0

【腾讯云】新注册用户域名抢购1元起>>>   

spring boot默认使用logback日志记录工具,修改为log4j:

<dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
      <version>1.0.2.RELEASE</version>
      <exclusions>
        <exclusion>
          <groupId>org.springframework.boot</groupId>
          <artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
    
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-log4j</artifactId>
    </dependency>

添加log4j.properties文件:

# LOG4J\u914D\u7F6E log4j.rootCategory=INFO, stdout # \u63A7\u5236\u53F0\u8F93\u51FA log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %5p %c{1}:%L - %m%n

效果:

 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 1
博文 108
码字总数 0
×
caiyezi
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: