osd内的pg数量
博客专区 > banwh 的博客 > 博客详情
osd内的pg数量
banwh 发表于8个月前
osd内的pg数量
  • 发表于 8个月前
  • 阅读 2
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

【腾讯云】买域名送云解析+SSL证书+建站!>>>   

ceph pg dump | awk '
/pg_stat/ { col=1; while($col!=“up”) {col++}; col++ }
/[0-9a-f]+.[0-9a-f]+/ { match($0,/^[0-9a-f]+/); pool=substr($0, RSTART, RLENGTH); poollist[pool]=0;
up=$col; i=0; RSTART=0; RLENGTH=0; delete osds; while(match(up,/[0-9]+/)>0) { osds[++i]=substr(up,RSTART,RLENGTH); up = substr(up, RSTART+RLENGTH) }
for(i in osds) {array[osds[i],pool]++; osdlist[osds[i]];}
}
END {
printf(“\n”);
printf(“pool :\t”); for (i in poollist) printf(“%s\t”,i); printf(“| SUM \n”);
for (i in poollist) printf(“——–“); printf(“—————-\n”);
for (i in osdlist) { printf(“osd.%i\t”, i); sum=0;
for (j in poollist) { printf(“%i\t”, array[i,j]); sum+=array[i,j]; poollist[j]+=array[i,j] }; printf(“| %i\n”,sum) }
for (i in poollist) printf(“——–“); printf(“—————-\n”);
printf(“SUM :\t”); for (i in poollist) printf(“%s\t”,poollist[i]); printf(“|\n”);
}'

 

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 1
博文 42
码字总数 78166
×
banwh
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: