ubuntu 安装 oh my zsh

原创
2020/08/11 23:01
阅读数 3.6K

 

原文链接: ubuntu 安装 oh my zsh

上一篇: ts 项目中 引入 js文件

下一篇: js Thunk 函数

https://github.com/ohmyzsh/ohmyzsh

https://ohmyz.sh/#install

安装

brew install zsh


sudo apt-get install zsh -y

sh -c "$(wget https://raw.github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh -O -)"

sh -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh)"

 

mac 上的权限问题, 必须在 source oh-my-zsh之前

ZSH_DISABLE_COMPFIX="true"

 

默认shell

chsh -s /bin/zsh

 

 

 

https://github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/wiki/themes

主题   avit

  

去掉那个红色的箭头或者改成其他颜色... 

添加箭头

 

 

fishy 这个主题没有git ... 

配置

时间格式

HIST_STAMPS="yyyy-mm-dd"

 

 

https://github.com/unixorn/awesome-zsh-plugins

 

插件 安装 clone库,并安装, 然后在  ~/.zshrc  文件中添加

 

命令高亮

git clone https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting.git ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-syntax-highlighting

 

类似fish的自动补全

git clone https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions $ZSH_CUSTOM/plugins/zsh-autosuggestions
plugins=(
    git
    zsh-syntax-highlighting
    zsh-autosuggestions
    z
    )

 

 

使用vs打开文件

git clone https://github.com/valentinocossar/vscode.git $ZSH_CUSTOM/plugins/vscode
plugins=(vscode)

 

展开阅读全文
打赏
0
0 收藏
分享
加载中
更多评论
打赏
0 评论
0 收藏
0
分享
返回顶部
顶部