Linux下安装nodejs
Linux下安装nodejs
wangsl_coding 发表于2年前
Linux下安装nodejs
  • 发表于 2年前
  • 阅读 8
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

新睿云服务器60天免费使用,快来体验!>>>   

摘要: nodejs

 

Linux下安装nodejs

  使用安装包方式安装

        下载地址:https://nodejs.org/en/download/

        shell脚本:        

NP=/usr/local/

NONA=node-v4.2.2-linux-x64

cp $NONA".tar.gz" $NP

cd $NP

tar -xvzf $NONA".tar.gz"

rm $NONA".tar.gz"

cd $NONA"/bin"

ln -s ${NP}${NONA}"/bin/node" /usr/local/bin/node

ln -s ${NP}${NONA}"/bin/npm" /usr/local/bin/npm

    


  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 0
博文 1
码字总数 73
×
wangsl_coding
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: