angularjs(语法)-->给model赋值
博客专区 > soaryang 的博客 > 博客详情
angularjs(语法)-->给model赋值
soaryang 发表于2年前
angularjs(语法)-->给model赋值
 • 发表于 2年前
 • 阅读 12
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

【腾讯云】如何购买服务器最划算?>>>   

 1. 给普通的model赋值
  1. <input ng-model="person.name" type="text" placeholder="Your name" <h1>Hello {{ person.name || 'soaryang'}}</h1>
 2. 给控制器中的模块赋值
  1. 控制器声明:<div  ng-controller='MyController2'>
              <input ng-model="clock2" type="text" placeholder="Your name">
               <h1>Hello {{ clock2 }}</h1>
           </div>
  2. 通过控制器给,给控制器中的模块赋值:
   1.  var app = angular.module('myApp', []);
   2. app.controller('MyController2',function($rootScope){
                        $rootScope.clock2="2222";
                });
 3. 给控制器中的li赋值
  1. <div  ng-controller='loop'><li ng-repeat="x in names" id="{{x.id}}">{{x.value}}</li></div>
  2. app.controller('loop',function($rootScope){
                       var array = [];
                       for(var i=0; i<3; i++){
                           var object = {};
                           object.id = i;
                           object.value = "value"+i
                           array.push(object);
                       }
                       $rootScope.names= array;
                       //=["22","333","55"];
               });
 4.  
共有 人打赏支持
粉丝 0
博文 9
码字总数 1042
×
soaryang
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: