Google Guetzli 使用介绍
Google Guetzli 使用介绍
Ryan-瑞恩 发表于1年前
Google Guetzli 使用介绍
  • 发表于 1年前
  • 阅读 154
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

【腾讯云】买域名送云解析+SSL证书+建站!>>>   

摘要: 关于 google guetzli 图片压缩初体验

1.本人使用环境介绍

windows 7   i3    16G 内存

guetzli 版本:v1.0.1

2. 测试案例

样本:

采用压缩命令:D:\EnvVal>guetzli_windows_x86-64.exe --verbose --quality 100 --nomemlimit f:/1.j
pg f:/2.jpg

输出如下信息:


Original Out[2569684] BA[100.00%] D[0.0000] Score[2569684.0000] (*)
Iter  1: f112222 quantization matrix:
  2  1  1  2  3  5  6  7     2  2  3  6 12 12 12 12     2  2  3  6 12 12 12 12

  1  1  2  2  3  7  7  7     2  3  3  8 12 12 12 12     2  3  3  8 12 12 12 12

  2  2  2  3  5  7  8  7     3  3  7 12 12 12 12 12     3  3  7 12 12 12 12 12

  2  2  3  3  6 10 10  7     6  8 12 12 12 12 12 12     6  8 12 12 12 12 12 12

  2  3  4  7  8 13 12  9    12 12 12 12 12 12 12 12    12 12 12 12 12 12 12 12

  3  4  7  8 10 12 14 11    12 12 12 12 12 12 12 12    12 12 12 12 12 12 12 12

  6  8  9 10 12 15 14 12    12 12 12 12 12 12 12 12    12 12 12 12 12 12 12 12

  9 11 11 12 13 12 12 12    12 12 12 12 12 12 12 12    12 12 12 12 12 12 12 12

Iter  1: f112222 GQ[53.79] Out[2569684] BA[100.00%] D[0.0000] Score[2569684.0000
]
Iter  2: f112222 quantization matrix:
  1  1  1  1  1  1  1  1     1  1  1  1  1  1  1  1     1  1  1  1  1  1  1  1

  1  1  1  1  1  1  1  1     1  1  1  1  1  1  1  1     1  1  1  1  1  1  1  1

  1  1  1  1  1  1  1  1     1  1  1  1  1  1  1  1     1  1  1  1  1  1  1  1

.........................

  2  2  2  3  5  7  8  7     3  3  7 12 12 12 12 12     3  3  7 12 12 12 12 12

  2  2  3  3  6 10 10  7     6  8 12 12 12 12 12 12     6  8 12 12 12 12 12 12

  2  3  4  7  8 13 12  9    12 12 12 12 12 12 12 12    12 12 12 12 12 12 12 12

  3  4  7  8 10 12 14 11    12 12 12 12 12 12 12 12    12 12 12 12 12 12 12 12

  6  8  9 10 12 15 14 12    12 12 12 12 12 12 12 12    12 12 12 12 12 12 12 12

  9 11 11 12 13 12 12 12    12 12 12 12 12 12 12 12    12 12 12 12 12 12 12 12

Iter 11: f112222(1) up Coeffs[99828/99828] Blocks[48582/48582/57600] ValThres[0.
2116] Out[2567905] EstErr[0.02%] BA[100.00%] D[0.3037] Score[257024826.5997]
Iter 12: f112222(1) down Coeffs[14506/91121] Blocks[11929/43543/57600] ValThres[
0.0160] Out[2568750] EstErr[-0.00%] BA[100.00%] D[0.2790] Score[74659944.4288]
Iter 13: f112222(1) down Coeffs[21701/48138] Blocks[14647/24272/57600] ValThres[
0.0452] Out[2569781] EstErr[-0.01%] BA[100.00%] D[0.2052] Score[2569781.0000]
Iter 14: f112222(1) down Coeffs[17/17] Blocks[9/9/57600] ValThres[0.2186] Out[25
69789] EstErr[-0.01%] BA[100.00%] D[0.2052] Score[2569789.0000]
Iter 15: f112222(6) up Coeffs[63794/63794] Blocks[10731/10731/14400] ValThres[0.
2116] Out[2539647] EstErr[-0.01%] BA[100.00%] D[0.2721] Score[52427469.6964]
Iter 16: f112222(6) down Coeffs[7590/58686] Blocks[3298/9487/14400] ValThres[0.0
066] Out[2543305] EstErr[-0.01%] BA[100.00%] D[0.2711] Score[49768946.6724]
Iter 17: f112222(6) down Coeffs[6480/47925] Blocks[2696/8099/14400] ValThres[0.0
064] Out[2546271] EstErr[-0.02%] BA[100.00%] D[0.2661] Score[38842215.3973]
Iter 18: f112222(6) down Coeffs[5126/36599] Blocks[2188/6407/14400] ValThres[0.0
064] Out[2548797] EstErr[-0.02%] BA[100.00%] D[0.2482] Score[15941697.5977]
Iter 19: f112222(6) down Coeffs[3648/25086] Blocks[1507/4559/14400] ValThres[0.0
062] Out[2550546] EstErr[-0.02%] BA[100.00%] D[0.2445] Score[13249356.2145]
Iter 20: f112222(6) down Coeffs[2674/15323] Blocks[1087/2855/14400] ValThres[0.0
080] Out[2551815] EstErr[-0.02%] BA[100.00%] D[0.2382] Score[9662063.4404]
Iter 21: f112222(6) down Coeffs[2653/6851] Blocks[883/1322/14400] ValThres[0.018
0] Out[2553135] EstErr[-0.02%] BA[100.00%] D[0.2198] Score[3846929.5553]
Iter 22: f112222(6) down Coeffs[652/652] Blocks[121/121/14400] ValThres[0.2034]
Out[2553549] EstErr[-0.01%] BA[100.00%] D[0.2116] Score[2553549.0000] (*)

D:\EnvVal>

 

耗时挺长的!!!不知道是我机器原因还是咋回事。

 

 

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 129
博文 201
码字总数 163531
×
Ryan-瑞恩
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: