Not in the sudoers file.
博客专区 > 貉子 的博客 > 博客详情
Not in the sudoers file.
貉子 发表于4年前
Not in the sudoers file.
  • 发表于 4年前
  • 阅读 42
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

【腾讯云】新注册用户域名抢购1元起>>>   

su -
chmod u+w /etc/sudoers
vim /etc/sudoers

//find "root ALL=(ALL) ALL" add "username ALL=(ALL) ALL" beneath

chmod u-w /etc/sudoers
su username  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 9
博文 94
码字总数 33240
×
貉子
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: