HexBox v1.1.0 已经发布

此版本更新内容包括:

改版后的首个版本,功能上移植原先版本(ZzCalcBox)的工具集,界面上进行了新的布局设计,采用 .Net 语言重新开发。

如果无法打开,尝试安装 .NET 运行框架:

64位系统:https://dotnet.microsoft.com/zh-cn/download/dotnet/thank-you/runtime-desktop-6.0.5-windows-x64-installer 32位系统:https://dotnet.microsoft.com/zh-cn/download/dotnet/thank-you/runtime-desktop-6.0.5-windows-x86-installer

详情查看:https://gitee.com/xycy1995/hexbox/releases/v1.1.0

返回顶部
顶部
返回顶部
顶部