wubi-dict-editor v1.04 已经发布

此版本更新内容包括:

  • 添加配置页面
  • 指定初始载入码表
  • 回车键是搜索 | 添加新用户词
  • 添加 | 删除 词条后是否立即布署
  • 暗黑皮肤

详情查看:https://gitee.com/KyleBing/wubi-dict-editor/releases/v1.04

返回顶部
顶部