ruby regular Expressions
ruby regular Expressions
枫爱若雪 发表于3年前
ruby regular Expressions
  • 发表于 3年前
  • 阅读 19
  • 收藏 1
  • 点赞 0
  • 评论 0

【腾讯云】买域名送云解析+SSL证书+建站!>>>   

摘要: ruby regular Expressions
#!/usr/local/bin/ruby -w
def show_regexp(a,re)
  if a =~ re
    "#{$`}<<#{$&}>>#{$'}"
  else
    "no match"
  end
end

puts show_regexp('very interesting',/t/)

puts show_regexp('Fats Waller',/a/)
  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 49
博文 141
码字总数 48875
×
枫爱若雪
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: