go连接hive
go连接hive
zhangzhihai 发表于9个月前
go连接hive
 • 发表于 9个月前
 • 阅读 36
 • 收藏 0
 • 点赞 0
 • 评论 0

移动开发云端新模式探索实践 >>>   

经过两天多的资料查找,反复测试从网上找到的多种方案,加上阿里云售后的支持,终于搞定Go语言连接Apache Hive的问题。 
测试环境,阿里云E-MapReduce 2.1 中的Hive, Golang 1.7,开发环境win10。 
在阿里云hive-site.xml中需要添加:

<property>
  <name>hive.server2.authentication</name>
  <value>NOSASL</value>
 </property>

代码如下:

package main

import (
  "fmt"

  "github.com/dazheng/gohive"
)

func main() {
  conn, err := gohive.Connect("127.0.0.1:10000", gohive.DefaultOptions)
  if err != nil {
    fmt.Errorf("Connect error %v", err)
  }
  defer conn.Close()

  _, err = conn.Exec("create table if not exists t(c1 int)")
  if err != nil {
    fmt.Errorf("Connection.Exec error: %v", err)
  }
}

http://blog.csdn.net/dazheng/article/details/53043946

 • 打赏
 • 点赞
 • 收藏
 • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 2
博文 17
码字总数 2207
×
zhangzhihai
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: