QQ登录--QQInfo
QQ登录--QQInfo
小情绪在洒脱 发表于2年前
QQ登录--QQInfo
  • 发表于 2年前
  • 阅读 0
  • 收藏 0
  • 点赞 0
  • 评论 0

【腾讯云】买域名送云解析+SSL证书+建站!>>>   

摘要: QQInfo

import java.io.Serializable;


import android.graphics.Bitmap;
import android.os.Parcel;
import android.os.Parcelable;

public class QQInfo implements Serializable{
    public String qqname;
    public Bitmap qqLogo;
    public String getQqname() {
        return qqname;
    }
    public void setQqname(String qqname) {
        this.qqname = qqname;
    }
    public Bitmap getQqLogo() {
        return qqLogo;
    }
    public void setQqLogo(Bitmap qqLogo) {
        this.qqLogo = qqLogo;
    }
    
    
}

  • 打赏
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
共有 人打赏支持
粉丝 3
博文 18
码字总数 19251
×
小情绪在洒脱
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!
* 金额(元)
¥1 ¥5 ¥10 ¥20 其他金额
打赏人
留言
* 支付类型
微信扫码支付
打赏金额:
已支付成功
打赏金额: